Téměř 90 % kontrolovaných zprostředkovatelů energií zneužilo důvěry spotřebitelů

Foto: Marek Havlík

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. V průběhu roku 2022 provedla 15 kontrol a při 13 kontrolách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele, což je téměř 90 % případů.


Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformovali o možnostech reklamace. Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů vykonává již Energetický regulační úřad. Česká obchodní inspekce provedla v roce 2022 kontrolní akci, která byla zaměřená na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách energií, zejména obsah uzavíraných smluv o zprostředkování dodávek energií.

Celkem uskutečnila 15 kontrol, při nichž ověřovala dodržování zákona o ochraně spotřebitele a dalších právních předpisů. Nedostatky zjistila při 13 kontrolách, což představuje 86,7 % z celkového počtu provedených kontrol.

ČOI většinu kontrol zahájila na základě podání spotřebitelů. Z nich bylo zřejmé, že poskytovatelé zaměřovali svoji pozornost zejména na starší občany, které kontaktovali telefonicky nebo je navštěvovali přímo v místě jejich bydliště. Zneužívali jejich důvěřivosti a prostřednictvím nepravdivých a neúplných informací usilovali o to, aby podepsali smlouvy o poskytování služeb, případně i plnou moc, na základě které by mohli následně činit další kroky bez jejich vědomí. 

Zjištěné nedostatky

V průběhu kontrolní akce bylo při 13 kontrolách zjištěno 22 porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Z tohoto počtu:

  • v 6 případech obchodníci použili klamavé konání, kdy se obchodní praktika považuje za klamavou, obsahuje-li věcně nesprávnou informaci a je tedy nepravdivá, což vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 v návaznosti na § 5 odst. 1)
  • v 5 případech bylo zjištěno použití nekalých obchodních praktik, tj. praktik, které jsou v rozporu s požadavky odborné péče a podstatně narušují nebo jsou způsobilé podstatně narušit ekonomické chování spotřebitele, kterému jsou určeny (§ 4 odst. 1, 4)
  • v 5 případech nebyl spotřebitel informován o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit (§ 13)
  • ve 3 případech obchodníci použili klamavé opomenutí - pokud prodávající podstatné informace uvedené v odst. 1 zatají nebo poskytne nejasným, nesrozumitelným nebo nejednoznačným způsobem nebo v nevhodný čas vzhledem k okolnostem popsaným v odst. 1 anebo neuvede obchodní záměr obchodní praktiky, není-li patrný ze souvislosti, a pokud to v obou případech vede nebo může vést spotřebitele k rozhodnutí ohledně koupě, které by jinak neučinil (§ 4 ve vazbě na § 5a odst. 2)
  • ve 2 případech prodávající porušili povinnost informovat spotřebitele o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a to i na internetových stránkách, pokud je provozují (§ 14 odst. 1)
  • v 1 případě prodávající opomněl, před rozhodnutím ohledně koupě, uvést podstatné informace (§ 4 v návaznosti na § 5a odst. 1)

V některých kontrolních případech bylo porušeno více ustanovení současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila celkem 24 pokut v hodnotě 8 838 000 Kč. 

Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů (viz - zde) vykonává Energetický regulační úřad. Zprostředkovatelé, kteří tuto činnost vykonávali na základě oprávnění podle zvláštního zákona a podali do 30. září 2022 žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele Energetickému regulačnímu úřadu, budou až do pravomocného rozhodnutí tohoto úřadu o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podléhat dozoru České obchodní inspekce, nejpozději však do 31. prosince 2023.

 

Life24.cz je magazínový web zabývající se nejen aktualitami z domova i ze světa, ale také komentováním aktuálního politického dění nejen na české scéně. Najdete zde tedy především zajímavé rozhovory, recenze produktů, informace o cestování, nebo také například informace o domácích mazlíčcích. Zkrátka vše co vás zajímá.

Podívejte se i na naše další weby:

www.testyojetin.cz

www.cestyavylety.cz

www.cartrax.cz

 

 

 


Life24.cz 

CarTrax, s.r.o.
Rybná 716/24
110 00   Praha 1 

IČO: 10827226
Šéfredaktor: Pavel Foltýn
info@cartrax.cz

 

Ochrana soukromí

Nastavení soukromí

Obsah internetových stránek www.life24.cz (dále jen „Web“) jakož i jejich celkový vzhled, a to včetně loga a jeho částí, jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Web zároveň obsahuje vyobrazení ochranných známek a audiovizuální obsah, jehož vlastníkem a/nebo oprávněným uživatelem je Provozovatel. Provozovatel je tak v souladu se zákonem. č. 121/2000 Sb. oprávněn vykonávat veškerá majetková práva k Webu. Jakékoliv užití textového, grafického nebo audiovizuálního obsahu Webu jinak, než v případech výslovně vymezených zákonem, zejména pak užití obsahu formou šíření, kopírování, napodobování nebo jiného zpracování, je bez písemného souhlasu Provozovatele zakázáno.
© 2020 Life24.cz. All Rights Reserved. Created by BestSite. Powered by Tele3.